Władze i struktura

Akty prawne

Bydgoskie Centrum Sportu działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),
 3. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468),
 4. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 5. innych obowiązujących przepisów,
 6. niniejszego Statutu.
  1. §2. 1. Bydgoskie Centrum Sportu jest jednostką organizacyjną Miasta Bydgoszczy działającą w formie jednostki budżetowej.
  2. Nazwa jednostki budżetowej brzmi: Bydgoskie Centrum Sportu.
  3. Siedziba Bydgoskiego Centrum Sportu mieści się w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.
  4. §3. Bydgoskie Centrum Sportu obejmuje zakresem swojego działania Miasto Bydgoszcz.

Władze jednostki budżetowej

Organem zarządzającym Bydgoskim Centrum Sportu jest Dyrektor, powoływany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Dyrektor zarządza Bydgoskim Centrum Sportu przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego. Podstawą jego działań jest pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Do kompetencji Dyrektora należą obowiązki określone w §6 ust.5 Statutu BCS a także:

 1. Prowadzenie negocjacji w obrocie cywilno-prawnym.
 2. Przyznawanie nagród i wyróżnień oraz nakładanie kar porządkowych w stosunku do pracowników zatrudnionych w BCS.
 3. Prowadzenie i nadzorowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem BCS.

Dyrektor zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami BCS.

Struktura organizacyjna

DYREKTOR
zastępca dyrektora ds. technicznych i eksploatacji obiektów
Zespół Obiektów Sportowych nr 1 i 2
dział sportowo-organizacyjny
samodzielne stanowisko ds. administracyjnych
główny księgowy
radca prawny
dział techniczno-wykonawczy
dział finansowo księgowy
 • Autor publikacji: a.dolata
 • Data publikacji: 14 kwietnia 2021, 16:23
 • Dada ostatniej aktualizacji: 11 kwietnia 2024, 15:03