Regulamin BCS

Uchwała Rady Miasta Bydgoszcz

w sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki organizacyjnej Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” oraz nadania jej nowego Statutu

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§1

Regulamin Organizacyjny Bydgoskiego Centrum Sportu w Bydgoszczy określa organizację i zasady działania Bydgoskiego Centrum Sportu w Bydgoszczy.

§2

 1. Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Bydgoskiego Centrum Sportu w Bydgoszczy jest mowa o:
  1. „Statucie” należy przez to rozumieć Statut Bydgoskiego Centrum Sportu w Bydgoszczy;
  2. „Regulaminie” należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Bydgoskiego Centrum Sportu w Bydgoszczy;
  3. ,,Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Bydgoskiego Centrum Sportu w Bydgoszczy;
  4. ,,Zastępcy Dyrektora” należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Bydgoskiego Centrum Sportu w Bydgoszczy;
  5. „Głównym Księgowym” należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Bydgoskiego Centrum Sportu w Bydgoszczy;
  6. „BCS” należy przez to rozumieć Bydgoskie Centrum Sportu w Bydgoszczy.

§3

 1. BCS jest jednostką organizacyjną Miasta Bydgoszczy działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. BCS obejmuje zakresem swojego działania Miasto Bydgoszcz.

§4

 1. BCS działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, regulaminu i wydanych na ich podstawie zarządzeń wewnętrznych Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działania

§5

 1. Celem działania BCS jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów miejskich , wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.
 2. Do zakresu działania BCS należy w szczególności:
  1. organizowanie zajęć sportowo — rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych;
  2. organizowanie zawodów sportowych miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych;
  3. realizacja zajęć szkolnych w zakresie wychowania fizycznego;
  4. realizacja zajęć sportowo — rekreacyjnych i zawodów dla osób niepełnosprawnych,
  5. organizacja imprez widowiskowych;
  6. propagowanie sportowego stylu życia poprzez organizację imprez o charakterze rodzinnym oraz imprez dla amatorów;
  7. wykorzystanie pomieszczeń i terenów na organizację targów, zjazdów, sympozjów, festiwali, kongresów, pokazów, promocji firm i prezentacji produktów, giełd, aukcji, kiermaszy oraz na działalność usługową i sportowo — rekreacyjną;
  8. współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi oraz właściwymi instytucjami i organizacjami oraz osobami fizycznymi w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu i form aktywnego wypoczynku;
  9. zarządzanie obiektami i urządzeniami oraz dbałość o ich właściwe utrzymanie, modernizację i rozbudowę.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja BCS

 1. BCS kieruje Dyrektor, który jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
 2. Dyrektor kieruje BCS przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

§7

 1. W skład BCS wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne:
  1. Dział Sportowo-Organizacyjny;
  2. Dział Finansowo-Kadrowy;
  3. Dział Techniczno-Wykonawczy;
  4. Radca Prawny;
  5. Samodzielne stanowisko ds. BHP;
  6. Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych.

§8

 1. Strukturę organizacyjną BCS określa schemat graficzny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 2. Ilość etatów BCS uzależniona jest od budżetu zatwierdzonego przez Radę Miasta Bydgoszczy.

 

ROZDZIAŁ IV

Podział kompetencji

§9

 1. Dyrektor nadzoruje bezpośrednio:
  1. Zastępcę Dyrektora ds. technicznych i eksploatacji obiektów;
  2. Dział Sportowo – Organizacyjny;
  3. Głównego Księgowego;
  4. Radcę Prawnego;
  5. samodzielne stanowisko ds. administracyjnych;
  6. samodzielne stanowisko ds. BHP.
 2. Zastępca Dyrektora ds. technicznych i eksploatacji obiektów nadzoruje bezpośrednio – Dział T echniczno-Wykonawczy.
 3. Główny Księgowy nadzoruje bezpośrednio – Dział Finansowo-Kadrowy.
 4. W razie powstania wątpliwości odnośnie podziału kompetencji Dyrektora i Zastępcy Dyrektora uważa się, że dana sprawa należy do kompetencji Dyrektora BCS.

§10

Do kompetencji Dyrektora należą obowiązki określone w §6 ust.5 Statutu BCS a także:

 1. Prowadzenie negocjacji w obrocie cywilno – prawnym.
 2. Przyznawanie nagród i wyróżnień oraz nakładanie kar porządkowych w stosunku do pracowników zatrudnionych w BCS.
 3. Prowadzenie i nadzorowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem BCS.

§11

Dyrektor zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami BCS.

§12

 1. Dyrektor kieruje BCS poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych w ramach zasady jednoosobowego kierownictwa.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora i braku możliwości pełnienia przez niego obowiązków służbowych z jakiejkolwiek przyczyny, do podejmowania czynności w zakresie jego kompetencji uprawniony jest Zastępca Dyrektora zgodnie ze Statutem BCS i niniejszym Regulaminem.

§13

 1. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy;
  1. nadzór nad stanem technicznym i bezpieczeństwem obiektów BCS;
  2. kontrola prac związanych z usuwaniem awarii na obiektach BCS;
  3. sporządzanie planów modernizacji i remontów obiektów BCS;
  4. zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności;
  5. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Dyrektora BCS;
  6. wykonywanie poleceń zleconych przez Dyrektora BCS.

§14

 1. Do kompetencji Głównego Księgowego należy:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w tym analizowanie projektów umów i ich parafowanie;
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności poszczególnych dokumentów dotyczących rzetelności operacji gospodarczych poszczególnych komórek organizacyjnych;
  5. sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i ich analiza,-
  6. prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń osób zatrudnionych przez BCS;
  7. windykacja należności;
  8. badanie rzetelności i prawidłowości przeprowadzanych inwentaryzacji;
  9. prowadzenie właściwego obiegu dokumentów finansowo — księgowych oraz nadzorowanie jego przestrzegania;
  10. dokonywanie analiz stanu majątkowego BCS;
  11. wykonywanie wszelkich, innych poleceń Dyrektora BCS bądź jego zastępcy.

§15

 1. Obsługę prawną wykonuje Radca Prawny, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi BCS.
 2. Radca Prawny wydaje opinie i udziela porad prawnych oraz wyjaśnień zgodnie z ustawą o radcach prawnych.
 3. Radca Prawny wydaje opinie na piśmie bądź ustnie w zależności od potrzeb w danej sprawie.
 4. Pisemna opinia prawa jest wymagana w zakresie:
  1. wydania zarządzania wewnętrznego;
  2. spraw indywidualnych osobowych, skomplikowanych pod względem prawnym;
  3. zawarcia umowy długoterminowej albo o znacznej wartości majątkowej;
  4. rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia;
  5. odmowy uznania zgłoszonych roszczeń BCS pod adresem innego podmiotu prawnego;
  6. spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi;
  7. zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentami zagranicznymi;
  8. zawarcia ugody w sprawach majątkowych;
  9. umorzenia wierzytelności BCS.
 5. Do zadań Radcy Prawnego należy występowanie w charakterze pełnomocnika BCS w postępowaniach spornych, administracyjnych i przed innymi organami orzekającymi.

§16

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. administracyjnych należy w szczególności:

 1. opracowywanie kadrowych sprawozdań statystycznych;
 2. prowadzenie zbiorów aktów normatywnych;
 3. prowadzenie sekretariatu i archiwum;
 4. zaopatrywanie BCS w materiały, urządzenia i artykuły biurowe;
 5. wykonywanie poleceń Dyrektora BCS.

§17

 1. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. BHP należy:
  1. wykonywanie dbałości o właściwy stan urządzeń technicznych, instalacji sanitarnych, grzewczych i p-poż.;
  2. nadzorowanie i przestrzeganie realizacji przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów p — poż.;
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników BCS;
  4. dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i stanu bezpieczeństwa pożarowego;
  5. przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami umów na roboty budowlano – montażowe związane z remontami pomieszczeń;
  6. ustalanie okoliczności wypadków przy pracy oraz prowadzenie postępowania w tych sprawach;
  7. realizowanie zadań w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników BCS;
  8. wykonywanie poleceń Dyrektora BCS.

§18

 1. Do zadań Działu Finansowo-Kadrowego należy:
  1. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową BCS;
  2. opracowywanie planu finansowego BCS;
  3. sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności BCS;
  4. wnioskowanie, nadzór i rozliczanie inwentaryzacji majątku BCS;
  5. dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;
  6. prowadzenie ewidencji majątkowej i księgowej BCS;
  7. prowadzenie rozliczeń podatkowych i innych opłat;
  8. nadzór nad terminowym rozliczaniem utargów z obiektów;
  9. prowadzenie i rozliczanie kasy BCS;
  10. analiza należności i zobowiązań, wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty;
  11. prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową, placową i socjalną pracowników BCS;
  12. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną i czasem pracy pracowników BCS;
  13. planowanie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników BCS;
  14. prowadzenie spraw dotyczących ocen okresowych pracowników BCS;
  15. opracowywanie projektów regulaminów: wynagradzania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych właściwych dla zadań realizowanych przez Dział;
  16. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników;
  17. wykonywanie poleceń Dyrektora BCS.

§19

 1. Do zadań Działu Sportowo-Organizacyjnego należy:
  1. zabezpieczanie zawodów sportowych;
  2. organizowanie zajęć sportowo — rekreacyjnych;
  3. realizowanie zajęć szkolnych w zakresie wychowywania fizycznego;
  4. organizowanie imprez widowiskowych;
  5. wykorzystywanie pomieszczeń i terenów na organizację targów, zjazdów, konferencji itp.;
  6. nawiązywanie współpracy ze związkami sportowymi;
  7. obsługiwanie pod względem technicznym imprez sportowych, kulturalnych itp.;
  8. wykonywanie wszelkich , innych poleceń przełożonych zgodnie z zakresem ich kompetencji;
  9. przygotowywanie umów dotyczących działalności BCS, w szczególności na wynajem i dzierżawę powierzchni BCS, w tym powierzchni reklamowych dla podmiotów zewnętrznych;
  10. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów wieloobiektowych;
  11. pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w rekreacji i sporcie;
  12. koordynacja i prowadzenie działań związanych z promocją, marketingiem i reklamą w zakresie zadań związanych z BCS;
  13. prowadzenie i archiwizowanie materiałów fotograficznych i video z imprez sportowo – kulturalnych i rekreacyjnych;
  14. pozyskiwanie sponsorów i darczyńców;
  15. nawiązywanie współpracy ze środkami masowego przekazu;
  16. prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej;
  17. wykonywanie wszelkich, innych poleceń przełożonych zgodnie z zakresem ich kompetencji;
  18. wykonywanie poleceń Dyrektora BCS.

§20

 1. Do zadań Działu Techniczno-Wykonawczego należy;
  1. nadzór nad stanem technicznym i bezpieczeństwem obiektów;
  2. kontrola prac związanych z usuwaniem awarii na obiektach BCS;
  3. sporządzanie planów modernizacji i remontów, nadzór i prowadzenie prac remontowych;
  4. opiniowanie projektów umów opracowanych przez inne działy BCS w zakresie możliwości technicznych, na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu etc., umów dotyczących usunięcia awarii urządzeń technicznych oraz innych umów których zawarcie jest niezbędne dla prawidłowej obsługi technicznej i eksploatacji obiektów
  5. prowadzenie wszystkich spraw związanych ze zlecaniem przez BCS wykonania niezbędnych kontroli i przeglądów obiektów budowlanych oraz konserwacji i napraw objętych dozorem technicznym.

 

Rozdział V

Gospodarka Finansowa

§21

 1. BCS prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, a w szczególności na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora.
 2. Plan finansowy zatwierdza Prezydent Miasta.
 3. BCS finansowane jest ze środków budżetu miasta, określanych corocznie na podstawie rocznego planu finansowego.
 4. BCS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta.

§22

Za gospodarkę finansową BCS odpowiada Główny Księgowy w ramach ustalonych dla niego kompetencji, wynikających z przepisów prawa i zakresu obowiązków.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§23

 1. Dyrektor BCS opracowuje zakresy czynności dla pozostałych pracowników nie wymienionych w schemacie organizacyjnym BCS, w zależności od potrzeb wynikających z bieżącej działalności.
 2. Przy załatwianiu spraw dotyczących zakresu działania dwóch lub więcej komórek organizacyjnych BCS, obowiązuje zasada koordynacji i uzgodnienia merytorycznego sposobu załatwiania sprawy, pomiędzy zainteresowanymi komórkami przy nadzorze Dyrektora, bądź Zastępcy Dyrektora BCS w zależności od zakresu ich kompetencji w danej sprawie.
 3. Obieg dokumentów i ich archiwizację w BCS , zakres aprobaty podjętych decyzji oraz uprawnień do podpisywania bieżącej korespondencji ustalony jest zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora BCS.
 4. Zakres informacji udzielanych przez pracowników na zewnątrz BCS normują przepisy ogólne i zarządzenia wewnętrzne Dyrektora BCS.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Autor publikacji: a.dolata
 • Data publikacji: 14 kwietnia 2021, 16:24
 • Dada ostatniej aktualizacji: 18 kwietnia 2021, 18:03