Uchwała Rady Miasta Bydgoszcz

W sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki organizacyjnej Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” oraz nadania jej nowego Statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

  • § 1. Miejskiej jednostce organizacyjnej pod nazwą Hala Sportowo – Widowiskowa „Łuczniczka” nadaje się nazwę „Bydgoskie Centrum Sportu”.
  • § 2. Statut Bydgoskiego Centrum Sportu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
  • § 3. Traci moc dotychczasowy Statut Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” stanowiący załącznik do uchwały Nr V/53/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta pod nazwą Hala Sportowo – Widowiskowa „Łuczniczka” oraz nadania jej Statutu.
  • § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Statut Bydgoskiego Centrum Sportu do pobrania TUTAJ.

  • Autor publikacji: a.dolata
  • Data publikacji: 14 kwietnia 2021, 16:23
  • Dada ostatniej aktualizacji: 4 maja 2021, 14:02