Zarządzenie Nr 1 /2020 Dyrektora Bydgoskiego Centrum Sportu z dnia 27 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Nr         1 /2020

Dyrektora  Bydgoskiego Centrum Sportu z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Glinki w Bydgoszczy w celu prowadzenia giełdy niedzielnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się Komisję przetargową, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

Przewodniczący Komisji:  Piotr Drażdżewski

Członkowie Komisji: Adam Czizmowski,  Jerzy Rzepka

§2.

Celem Komisji jest przeprowadzenie:

I przetargu ofertowego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Glinki w Bydgoszczy w celu prowadzenia giełdy niedzielnej

§3.

Komisja, o której mowa w § 1, w postępowaniu przetargowym,  ma  obowiązek  stosować  przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Centrum Sportu