Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (regeneracji) na boiskach piłkarskich z nawierzchnia trawiastą na terenie miasta Bydgoszczy na niżej wymienionych obiektach
od dnia 14.10.2020 – 18.11.2020:

– Obiekt Sportowy „Chemik” przy ul. Glinki 79

* 1 boisko meczowe o pow. 8970 m²

* 1 boisko treningowe o pow. 8970 m²

– Obiekt sportowy „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego 45

* 1 boisko meczowe o pow. 8050 m²

* 1 boisko treningowe, o pow. 6615 m²

* 1 boisko treningowe, o pow. 6615 m²

– Obiekt Sportowy Polonia przy ul. Sportowej 2

* 1 boisko meczowe o pow. 7880 m²

– Obiekt sportowy Piaski

* 1 boisko meczowe o pow. 7880 m²

 b) Zabiegi pielęgnacyjne na ww. obiektach maja polegać na:

– W dniach 14.10.2020 – 21.10.2020 r.:

* wertykulacja,

* aeracja kołkiem pełnym,

* piaskowanie,

* „wczesanie” piasku,

* nawożenie doglebowe.

– W dniach 4.11.2020 – 18.11.2020 r.

* aeracja kołkiem pełnym,

* szczotkowanie murawy szczotką aktywną,

* dosiew nasion,

* nawożenie dolistne,

* oprysk przeciwgrzybiczny.

2. a) Specyfikacja wykonania zabiegów na wszystkich boiskach w dniach 14.10.2020 – 21.10.2020:

– Wertykulacja: aktywna wraz z zebraniem materii organicznej i jej wywozem na koszt wykonawcy,

– Aeracja: kołek pełny, średnica min. 18 mm, głębokość min. 12 cm, kąt kopnięcia 90 st., min. 250 otworów na m².

– Piaskowanie: piasek płukany, granulacja 0,2-0,4 mm, min. 60 ton na każde boisko.

– Wczesanie piasku: szczotką aktywną min. w 2 kierunkach.

Nawożenie doglebowe: nawóz granulowany, profesjonalny do używania na boiskach sportowych, min. 200 kg na każde boisko, skład nawozu: N+P+K+MgO (N: 10, P: 4, K: 8, MgO: 3). Dopuszcza się 20% odchylenia od podanych wartości.

b) Specyfikacja wykonania zabiegów w dniach 4.11.2020 – 18.11.2020:

– Aeracja: kołek pełny, średnica: 12 mm, głębokość min. 12 cm, kąt kopnięcia 75 st., min. 250 otworów na m².

– Szczotkowanie murawy: szczotką aktywną, min. w 2 kierunkach.

Dosiew nasion: min. 80 kg nasion na 1 boisko, wysiew siewnikiem wgłębnym lub perforacyjnym, nasiona traw – mieszanka przeznaczona do wykorzystania na boiskach piłkarskich o składzie: życica trwała 100%, występująca min. w 4 odmianach. Nie dopuszcza się wykorzystania mieszanki traw przeznaczonej na cele pastewne.

– Nawożenie dolistne: profesjonalny nawóz do używania na boiskach sportowych, wieloskładnikowy zawierający  azot, potas i żelazo. Sugerowany skład nawozu: N+P+K+Fe (N:35, P:0, K: 14). Dopuszcza się 20% odchylenia od podanych wartości.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Powyższa usługa ma być wykonana w terminie od dnia 14.10.2020 do dnia 18.11.2020 z uwzględnieniem terminarza zawartego w punkcie 1. Prace muszą być wykonywane w godzinach od 7:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu prac z Zamawiającym, uwzględniającym także kalendarz treningów, meczów i imprez sportowych na każdym stadionie. Dodatkowo prace pielęgnacyjne na boisku głównym na obiekcie sportowym Gwiazda będą wymagały dodatkowego uzgodnienia terminu wykonania prac z firmą prowadzącą prace polegające na budowie bieżni wokół boiska.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:

a) Udokumentowanie wykonania 2 prac polegających na regeneracji nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich o pow. minimum 4050 m kw. w ciągu ostatnich 3 lat.

b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnego parku maszyn przeznaczonych do prac na boiskach trawiastych gwarantujących wykonanie należycie przedmiotu zamówienia między innymi:

* ciągnika dostosowanego do prac na obiektach sportowych na ogumieniu typu „grass”,

* siewnik do siewu wgłębnego lub perforacyjnego,

* aerator współpracujący z ciągnikiem,

* wertykulator aktywny współpracujący z ciągnikiem.

c) Na powyższe okoliczności wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru (Załącznik nr 2)

d) Osoba wykonująca oprysk powinna posiadać aktualne uprawnienia w tym zakresie, które Zamawiający będzie sprawdzał podczas wykonywania zlecenia.

e) Posiadanie ubezpieczenia OC firmy na wykonywane prace.

5. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

Cena – 100%.

Formularz ceny wg Załącznika nr 3.

6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: wg załączonego formularza (Załącznik nr 1).

7. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

– Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Bydgoskiego Centrum Sportu:
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 do dnia 5.10.2020 r. godz. 11:30, w zamkniętej kopercie z napisem „Pielęgnacja murawy” – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

– Oferty zostaną otwarte o godz. 11:45 w dniu 5.10.2020 w siedzibie Bydgoskiego Centrum Sportu: Bydgoszcz Gdańska 163.

8. Upoważniona osoba przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami:

Marcin Ossowski tel. 885 904 266 e-mail: m.ossowski@bcsbydgoszcz.pl

9. Do zapytania ofertowego dołączono projekt umowy (Załącznik nr 5).

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających istotne warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób zmiany zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: Biuletyn Informacji Publicznej www.bcsbydgoszcz.pl

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich  ofert. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego,  przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.

10. Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych dla osób składających oferty w związku z zapytaniami ofertowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoskie Centrum Sportu ul. Gdańska 163 Bydgoszcz, sekretariat@bcsbydgoszcz.pl.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w jest Pan Marek Staniewski e-mail: marek.staniewski@um.bydgoszcz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 0301.ELZ.260.2.26.2018, prowadzonym  w procedurze zapytania ofertowego ( art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.), Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia  26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.  —————————————————————————————————–* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.