Zapytanie ofertowe dot. wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych piłkarskich boisk trawiastych na terenie miasta Bydgoszczy

Zapytanie ofertowe

dot. wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych piłkarskich boisk trawiastych na terenie miasta Bydgoszczy

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (regeneracji) na boiskach piłkarskich z nawierzchnia trawiastą na terenie miasta Bydgoszczy na niżej wymienionych obiektach od dnia 23.03.2020 – 15.05.2020:

– Klub Sportowy „Chemik” przy ul. Glinki 79

* 1 boisko meczowe o pow. 8970 m²

* 1 boisko treningowe o pow. 8970 m²

– Klub sportowy „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego 45

* 1 boisko meczowe o pow. 8050 m²

* 1 boisko treningowe o pow. 13230 m²

– Klub Sportowy Polonia przy ul. Sportowej 2

* 1 boisko meczowe o pow. 7880 m²

b) Zabiegi pielęgnacyjne na ww. obiektach maja polegać na:

– W dniach 23.03.2020 – 15.04.2020 r.:

* badanie struktury chemicznej gleby i zwięzłości podłoża pod kątem dobrania nawozów, odpowiedniej ilości piasku oraz głębokości aeracji,

* aeracja kołkiem pełnym,

* piaskowanie,

* „wczesanie” piasku,

* nawożenie.

– W dniach 20.04.2020 – 15.05.2020 r.

* wertykulacja,

* aeracja kołkiem pełnym lub pustym w zależności od zwięzłości podłoża

* piaskowanie

* dosiew trawy (życica trwała 100%) ilość zależna od stanu murawy.

* nawożenie.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Powyższa usługa ma być wykonana w terminie od dnia 23.03.2020 do dnia 15.05.2020 z tym, że poszczególne czynności mają być wykonane po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:

a) Udokumentowanie wykonania 2 prac polegających na regeneracji nawierzchni trawiastej o pow. minimum 4050 m kw. w ciągu ostatnich 3 lat.

b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnego parku maszyn ogrodniczych gwarantujących wykonanie należycie przedmiotu zamówienia między innymi:

* ciągnika dostosowanego do prac na obiektach sportowych na ogumieniu typu „grass”,

* siewnik do siewu wgłębnego lub perforacyjnego,

* aerator i wertykulator współpracujący z ciągnikiem.

c) Na powyższe okoliczności wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru (Załącznik nr 2)

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

Cena – 100%.

Formularz ceny wg Załącznika nr 3.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: wg załączonego formularza (Załącznik nr 1).

 

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

– Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Bydgoskiego Centrum Sportu: 85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 do dnia 11.03.2020 r. godz. 12:00, w zamkniętej kopercie z napisem „Pielęgnacja murawy” – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

– Oferty zostaną otwarte o godz. 12:15 w dniu 11.03.2020 w siedzibie Bydgoskiego Centrum Sportu: Bydgoszcz Gdańska 163.

7. Upoważniona osoba przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami:

Marcin Ossowski tel. 885 904 266 e-mail: m.ossowski@bcsbydgoszcz.pl

8. Do zapytania ofertowego dołączono projekt umowy (Załącznik nr 5).

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających istotne warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób zmiany zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: Biuletyn Informacji Publicznej www.luczniczka.bydgoszcz.pl

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich  ofert. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego,  przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.

9. Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych dla osób składających oferty w związku z zapytaniami ofertowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoskie Centrum Sportu ul. Gdańska 163 Bydgoszcz, sekretariat@bcsbydgoszcz.pl.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w jest Pan Marek Staniewski e-mail: marek.staniewski@um.bydgoszcz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 0301.ELZ.260.2.26.2018, prowadzonym  w procedurze zapytania ofertowego ( art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia  26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.  —————————————————————————————————–* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.