Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds zamówień publicznych w Bydgoskim Centrum Sportu

Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu

1.Gdańska 163; 85-674 Bydgoszcz

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1282)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska urzędniczego: Specjalista ds. zamówień publicznych w Bydgoskim Centrum Sportu.

I.Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający),
 • znajomość procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego w zakresie jaki wymagany jest Prawem zamówień publicznych,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
 • obywatelstwo polskie, a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

II.Wymagania dodatkowe :

 • wykształcenie wyższe kierunek administracja lub prawo lub wykształcenie wyższe kierunki ekonomiczne,
 • znajomość nowego Prawa zamówień publicznych obowiązującego od 01.01.2021 r.,
 • staż pracy w instytucjach sportu zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający)
 • pracowitość, umiejętność pracy w zespole, dobrze rozwinięte poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów,
 • chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,
 • lojalność, wysoka kultura osobista, dochowanie tajemnicy.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kompleksowa obsługa proceduralna postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,
 • załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót budowlanych,
 • konieczność weryfikacji materiałów w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia,
 • prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • koordynacja czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem,
 • współpraca z radcą prawnym w zakresie sporządzania projektów umów oraz prowadzonych postępowań,
 • weryfikacja przepisów wewnętrznych instytucji dot. realizacji procedur zamówień publicznych.
 • przygotowanie planu zamówień,
 • bieżące opisywanie dokumentów.

IV.Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 • kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientem zewnętrznym oraz z wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy,
 • praca przy komputerze,
 • wyjazdy służbowe według potrzeb,
 • pomieszczenie Bydgoskiego Centrum Sportu ul. Gdańska 163

IV.Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

1.list motywacyjny,

2.życiorys /CV/ zawierający:

– informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,

– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.”>sekretariat@bcsbydgoszcz.pl w temacie wpisując: „Specjalista ds. zamówień publicznych”.

Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Bydgoskie Centrum Sportu ul. Gdańska 163 ;85-674 Bydgoszcz

w terminie do dnia 11 października  2020 r.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu na wskazany adres lub data stempla pocztowego. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Uwaga:

1.Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

3.Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

V.Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Bydgoskim Centrum Sportu:

1.Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bydgoskie Centrum Sportu w Bydgoszczy ul. Gdańska 163.

2.Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5.Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

6.Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.