Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu

Gdańska 163; 85-674 Bydgoszcz

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1282) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Określenie stanowiska urzędniczego:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO- SPORTOWYCH

I.Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe na kierunku menedżerstwo i zarzadzanie sportem lub zarządzanie i marketing,
 • min. 2– letni staż pracy w jednostkach sportowych,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu sportu, organizacji imprez, marketingu,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • pozytywne nastawienie do ludzi,
 • rzetelność, punktualność, komunikatywność,
 • nieposzlakowana opinia.

II.Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, umiejętność organizowania własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dobra znajomość programów MS Office.

III.Zakres zadań wykonywanych na podanym stanowisku:

 • organizacja, realizacja oraz zabezpieczanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu wychowania fizycznego,
 • organizacja i zabezpieczanie zawodów sportowych,  imprez komercyjnych,
 • współtworzenie i realizacja kalendarza imprez i aktywności marketingowych,
 • przygotowywanie oraz nadzór nad realizacją umów wieloobiektowych,
 • współpraca ze związkami sportowymi, mediami, agencjami reklamowymi, eventowymi,
 • działania promocyjne jednostki obejmujące: projektowanie i aktualizowanie materiałów marketingowych, przygotowywanie oraz dystrybucja ofert dla klientów, prowadzenie serwisów internetowych, komunikacja za pomocą serwisów społecznościowych, tworzenie strategii brandingowej firmy,
 • aktywne pozyskiwanie partnerów biznesowych, sportowych oraz eventowych,
 • negocjowanie oraz utrzymywanie stałej współpracy z kontrahentami,
 • przygotowywanie umów najmu, haromonogramów oraz zasad korzystania z obiektów,
 • wykonywanie innych poleceń nie objętych powyższym zakresem, a zleconych przez przełożonych. 

IV.Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys /CV/ zawierający:

– informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,

– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać mailem na adres: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl w temacie wpisując: „SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO- SPORTOWYCH”.

Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Bydgoskie Centrum Sportu ul. Gdańska 163; 85-674 Bydgoszcz w terminie do dnia 21.04.2021r.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu na wskazany adres lub data stempla pocztowego. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Uwaga:

1.Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

3.Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

V.Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Bydgoskim Centrum Sportu:

1.Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bydgoskie Centrum Sportu w Bydgoszczy ul. Gdańska 163.

2.Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

4.Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

5.Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

6.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.