Nabór na wolne stanowisko: ratownik

Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu ul. Gdańska 163; 85-674 Bydgoszcz ogłasza nabór na wolne stanowisko: RATOWNIK

Forma zatrudnienia:

umowa zlecenie, praca w systemie zmianowym, również w soboty i niedziele

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie minimum średnie,
  • posiadanie stopnia ratownika wodnego,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • wysoki poziom kultury osobistej,
  • odpowiedzialność i odporność na stres,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   • Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.
   • Kontrola stanu technicznego i liczebnego urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.
   • Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek) przekroczeń regulaminu pływalni.
   • Reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na hali basenowej.
   • Dbanie o czystość i porządek na pływalni i chodniku wokół niecek.
   • Prowadzenie dziennika rejestrów wypadków na obiekcie.
   • Informowanie konserwatorów o wszelkich usterkach na hali basenowej oraz reagowanie na dewastacje ze strony klientów.
   • Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy podczas pełnienia służby i po jej zakończeniu (układanie deseczek do nauki pływania, pozbieranie piłek itp. i zniesienie do miejsca w tym celu przygotowanego, kontrola ich stanu liczebnego na koniec zmiany).
   • Przestrzeganie harmonogramu stałych rezerwacji basenu i torów wg grafiku przedstawionego przez kierownika pływalni (ustawienie oznakowania informującego o rezerwacji toru oraz informowanie za pomocą dzwonka o kończącej się rezerwacji całej pływalni).
   • Kontrolowanie stanu lin torowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu pływalni.
   • Zabezpieczenie i prowadzenie punktu medycznego w zakresie pierwszej pomocy (informowanie o zapotrzebowaniu na środki medyczne).

Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 • list motywacyjny,
 • życiorys /CV/ zawierający:

– informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopia aktualnej legitymacji członka WOPR,
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać mailem na adres: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl w temacie wpisując: „ RATOWNIK”.

Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Bydgoskie Centrum Sportu ul. Gdańska 163; 85-674 Bydgoszcz.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 376 22 00

Uwaga:

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Bydgoskim Centrum Sportu:
 • Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bydgoskie Centrum Sportu w Bydgoszczy ul. Gdańska 163.
 • Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 • Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.