Nabór na wolne stanowisko: Z-ca kierownika zespołu obiektów

Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu
ul. Gdańska 163; 85-674 Bydgoszcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1282)
ogłasza nabór na wolne stanowisko

Określenie stanowiska:
Z-ca kierownika zespołu obiektów
I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
• wykształcenie średnie lub wyższe – min. 2– letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
• biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• pozytywne nastawienie do ludzi,
• rzetelność, punktualność, komunikatywność,
• nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
• samodzielność, umiejętność organizowania własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
• dobra znajomość programów MS Office,
• mile widziane doświadczenie w tematyce związanej z obiektami sportowymi – pływalnie.

III. Zakres zadań wykonywanych na podanym stanowisku:
• przygotowywanie i opracowywanie planów pracy poszczególnych pracowników i nadzór nad ich wykonaniem,
• sporządzanie harmonogramów pracy dla podległych pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
• rozliczanie i prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
• szkolenie stanowiskowe pracowników w zakresie wykonywanej pracy,
• nadzór nad kasami fiskalnymi podległych obiektów, (sprawdzanie prawidłowości wykonanych raportów oraz nad prawidłowymi wpłatami do banku przez pracowników),
• prawidłowe przygotowywanie umów najmuj zgodnie z procedurami Bydgoskiego Centrum Sportu,
• zabezpieczenie wszystkich podległych obiektów w środki chemiczne do uzdatniania oraz zapewnienie prawidłowej jakości wody,
• kontrola procesów technologicznych uzdatniania wody basenowej i wody lodowej,
• organizacja i nadzór nad przebiegiem przeglądów i serwisowaniem instalacji oraz urządzeniami działającymi na pływalni, urządzeniami sanitarnymi,
• nadzór nad utrzymaniem pływalni we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, p.poż,
• pobieranie zaliczek w celu dokonania bieżących zakupów, prawidłowe i terminowe rozliczanie zaliczek,
• nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac firm zewnętrznych (dot. sprzątania) na obiektach,
• odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni,
• przygotowywanie informacji statystycznych, sprawozdań i wniosków dla Gł. Księgowego i Dyrektora BCS,
• prowadzenie wewnętrznej dokumentacji technicznej obiektów oraz planowanie rocznych kosztówIV. ich funkcjonowania,
• współpraca z działem organizacyjno-sportowym w celu promocji i marketingu obiektów,
• informowanie Dyrektora jednostki o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu pływalni,
• odpowiedzialność za gospodarowanie powierzonym mieniem, zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,
• wykonywanie innych poleceń nie objętych powyższym zakresem, a zleconych przez przełożonych.

IV. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
1. list motywacyjny,
2. życiorys /CV/ zawierający:
– informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,
– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać mailem a adres: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl w temacie wpisując: „ Z-ca kierownika zespołu obiektów”. Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Bydgoskie Centrum Sportu ul. Gdańska 163; 85-674 Bydgoszcz w terminie do dnia 31.03.2023r. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu na wskazany adres lub data stempla pocztowego. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Uwaga:

1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

V. Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Bydgoskim Centrum Sportu:

1. Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bydgoskie Centrum Sportu w Bydgoszczy ul. Gdańska 163.
2. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.