Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KSIĘGOWY

Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu
ul. Gdańska 163; 85-674 Bydgoszcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1282)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Określenie stanowiska urzędniczego:
KSIĘGOWY
I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
• wykształcenie wyższe – min. 2 – letni staż pracy,
• wykształcenie średnie – min. 3 – letni staż pracy,
• znajomość zagadnień księgowości budżetowej w zakresie wydatków i dochodów
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
• biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• pozytywne nastawienie do ludzi,
• rzetelność, punktualność, komunikatywność,
• nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
• samodzielność, umiejętność organizowania własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
• dobra znajomość programów MS Office.

III. Zakres zadań wykonywanych na podanym stanowisku:
• dekretacja i numeracja analityczna dowodów księgowych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
• ewidencja księgowa dokumentów w programie „ Księgowość budżetowa”
• pomoc w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych, GUS, PFRON, SIO,
• sporządzanie zestawień i analiz finansowych,
• pomoc w prowadzeniu ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
• pomoc w prowadzeniu na bieżąco kartotek ilościowo – wartościowych majątku rzeczowego niskocennego,
• wykonywanie innych poleceń nie objętych powyższym zakresem, a zleconych przez przełożonych.

IV. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

1. list motywacyjny,
2. życiorys /CV/ zawierający:
– informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,
– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać mailem na adres: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl w temacie wpisując: „ Księgowy ”. Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Bydgoskie Centrum Sportu ul. Gdańska 163 ;85-674 Bydgoszcz w terminie do dnia 19 maja 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu na wskazany adres lub data stempla pocztowego. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Uwaga:

1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

V. Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Bydgoskim Centrum Sportu:

1. Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bydgoskie Centrum Sportu w Bydgoszczy ul. Gdańska 163.
2. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.