Nabór na wolne stanowisko ds. finansowo-księgowych

OGŁOSZENIE O NABORZE Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 poz. 530)
Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu
ogłasza nabór na wolne
stanowisko ds. finansowo-księgowych
I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

1) weryfikacja dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym dowodów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, polityką rachunkowości, instrukcją obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowym planem kont,
4) prowadzenie kontroli poprawności księgowań poprzez analizę zapisów na kontach analitycznych i syntetycznych,
5) analiza i uzgadnianie kosztów z wydatkami wg klasyfikacji budżetowej,
6) sporządzanie zestawień i analiz finansowych,
7) pomoc w prowadzeniu ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych.

II. Kandydat powinien spełniać wymagania niezbędne:
1) wykształcenie średnie lub wyższe,
2) co najmniej 2-letni staż pracy,
3) doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą w dziale finansowo-księgowym,
4) biegła obsługa komputera,
5) obywatelstwo polskie, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

III. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole,
2) komunikatywność,
3) zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
4) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
5) odpowiedzialność, opanowanie, samodzielność.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) kontakty telefoniczne, bezpośrednie i elektroniczne z pracownikami BCS oraz z osobami z zewnątrz,
2) praca przy komputerze,
3) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
4) pomieszczenie przy ul. Gdańskiej 163 na I piętrze w budynku z windą.

V. Kandydat jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys/CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej: www.bipbcsbydgoszcz.pl)
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,
7) wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2023 r. nie wyniósł 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailem na adres: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl w temacie wpisując: „Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. finansowo-księgowych” w terminie do dnia 30.11.2023 r. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej można je złożyć osobiście w sekretariacie Bydgoskiego Centrum Sportu z dopiskiem: „Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. finansowo-księgowych.”

Uwaga:

1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.